[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
การปราบปรามการทุจริต
เวบไซต์ภายใน
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
21 คน
สถิติปีนี้
141 คน
สถิติทั้งหมด
139156 คน
IP ของท่านคือ 34.231.247.88
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  

  หมวดหมู่ โปรแกรมการศึกษา
เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง)
โดย : admin
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 455 ดาวน์โหลด : 137
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 192.81 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
                                                            คู่มือการปฎิบัติงาน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
    1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
              - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
              - สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
              - แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
              - สาเนาโฉนดที่ดินที่จะทาการก่อสร้าง จานวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
              - สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอานาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
    2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
               - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
               - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
               - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
               - หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว(กรณทีี่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
               - รายการคานวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
               - แบบระบบบาบัดน้าเสียสาหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
               - หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
               - แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
               - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตาบลธัญบุรี จานวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)
    3. การพิจารณา - ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคานวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างทาการตรวจสอบ เพื่อขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้ - การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ - แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่กาหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร 1). ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว 2). ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคานวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมสาเนาบัตร ประจาตัว 3). ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว) 4). แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคานวณ 5). วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดาเนินการก่อสร้างอาคาร
   4. ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป - อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน - อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) - ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
 
  5. คาแนะนาในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528)
        5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จานวน 5 ชุด พร้อมกับคาขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคานวณ จานวน 1 ชุด 
        5.2 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้
        5.3 อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทาการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคาขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        5.4 ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้อาคารให้ยื่นคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 
        5.5 ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพื่อการอื่นและก่อสร้างที่จอดรถแทนของเดิมให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
        5.7 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ให้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย
        5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้ 
        5.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สาเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ - มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน - ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ - ให้แสดงทางระบายน้าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้าสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้าไหลและส่วนลาด - แสดงระดับของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน - ให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะทาการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน - แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย - แบบแปลน สาหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน - แบบแปลน สาหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน - แบบแปลน สาหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร - แบบแปลน สาหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร - สาหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตรา ส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250 - แบบแปลนสาหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสาหรับการก่อสร้างอาคาร - รายการคานวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
       5.10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย 

  6. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
          - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
          - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
          - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
          - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 
          - ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
          - ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
     ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
          - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
          - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
          - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
          - ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
          - ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
                  1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 
                  2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 
                  3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท
                  4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท
        สาหรับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งรวงทอง ก่อนดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติมหรือการเคลื่อนย้าย อาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่าง เมื่อท่านทำการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จให้ท่านยื่นคาร้องขอหมายเลขประจาบ้านได้ที่งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตาบลทุ่งรวงทอง
   
7. บทกาหนดโทษ 
               7.1 ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 
               7.2 ผู้ใดได้รับคาสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนคาสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
               7.3 ถ้าเป็นการกระทาเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็นการกระทาในทางการค้าเพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจาหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจาทั้งปรับ
               7.4 การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจาต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกาหนด ดังต่อไปนี้ - ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม - เพิ่ม ลดจานวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนังโปรแกรมการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการปฏิบัติงานสาธารณสุข 1/ก.ค./2563
      คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 26/มิ.ย./2563
      คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 24/มิ.ย./2563
      คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 24/มิ.ย./2563
      คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง) 24/มิ.ย./2563
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ photnew@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป