[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
การปราบปรามการทุจริต
คู่มือประชาชน
เวบไซต์ภายใน
QR CODE
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
2 คน
สถิติปีนี้
184 คน
สถิติทั้งหมด
139199 คน
IP ของท่านคือ 44.200.40.195
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  

  หมวดหมู่ โปรแกรมการศึกษา
เรื่อง : คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
โดย : admin
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 503 ดาวน์โหลด : 133
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 4.26 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
                                                         คู่มือปฏิบัติงาน
                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                                                           จัดทาโดย
                              คณะทางานตรวจสอบและจัดทาคาแนะนาตามพระราชบัญญัติ
                                  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                                          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                                                   คำนำ
            พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
มีเหตุผลในการประกาศใช้ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้
ทุกส่วนราชการดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานของตน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานบริการประชาชน ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบและจัดทา
คาแนะนาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อทาหน้าที่
จัดทาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จัดทาคู่มือประกอบการดาเนินงาน และกาหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการนี้ คณะทางานฯ ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
จัดทา “คู่มือประกอบการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560” เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับหลักการ “คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได้”
คณะทางานตรวจสอบและจัดทาคาแนะนา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                                            สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1 - 6
บทที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 7-52
บทที่ 3 แนวปฏิบัติการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow) 53-81
บทที่ 4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 82-87
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บรรณำนุกรม 88
                                              ภำคผนวก
ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข กฎกระทรวงกาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
                 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ค กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกาหนด
                 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
ภาคผนวก จ กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน
                 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ฉ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ช กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง พ.ศ.2560
ภาคผนวก ซ กฎกระทรวงกาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ฌ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ญ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24
สิงหาคม2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP)
ภาคผนวก ฎ หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวพ)0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกาหนดสินค้า
สาหรับดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market)เพิ่มเติม
ภาคผนวก ฏ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4
กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
ภาคผนวก ฐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8
กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทา
ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผล
ย้อนหลัง
ภาคผนวก ฑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8
กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจาเป็น
ต่อเนื่อง
ภาคผนวก ฒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13
กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ภาคผนวก ณ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15
กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ภาคผนวก ด ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 50/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 สาหรับ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
                                                        สำรบัญตำรำง
หน้า
ตารางที่ 4-1 56-58
สำรบัญภำพ
หน้า
ภาพที่ 2 - 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 7
ภาพที่ 3 -1 ขั้นตอนการดาเนินการจัดหาพัสดุ 57-81
                                                               บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132
มาตรา) เริ่มใช้บังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560
    1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(10 หมวด 223 ข้อ)
    1.4 ประกาศ
ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ค
2. การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ
    2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
    2.2 พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
         (1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น
         (2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน
         (3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก สร้างอื่นใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกันกับ
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น โดยที่
อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร
ที่ทาการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า
หอถังน้า ถนน ประปาไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ
ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน
สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมการระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
      (4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร ์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
      (5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้า งได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
      (6) การดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.3 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ
บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
       3. การใช้บังคับเกี่ยวกับงบประมาณ
หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
            3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ
            3.2 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
            3.3 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
            3.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย
            3.5 เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
    4. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้า ง
            4.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน)
           4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กาหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4.3 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ
  5. การมอบอานาจ
           5.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอานาจเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ดารงตาแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยคานึงถึงระดับ ตาแหน่งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไป
ไม่ได้
          5.2 การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
               5.1.1 กรณีมอบอานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอานาจชั้นต้น
ทราบด้วย
               5.1.2 กรณีมอบอานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (5.1.1) จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจชั้นต้นแล้ว
      5.3 การมอบอานาจและการมอบอานาจต่อตามระเบียบหรือคาสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดเรื่องการมอบอานาจ
และการมอบอานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
      5.4 เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอานาจในการ
สั่งการและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งรองลงไปเป็นลาดับให้ผู้มอบอานาจส่งสาเนา
หลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
     5.5 ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบ
อานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทาได้ โดยให้ผู้มอบอานาจ
ส่งสาเนาหลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
6. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ
    6.1 ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะ กรรมการ
ซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
         6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
         6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
         6.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
         6.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  6.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
  6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมกา1ร คน และกรรมการ
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
  6.4 ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
   6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
   6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
ซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ
   6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วย
ทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
  6.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
  6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    7.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
   7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่กาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         7.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                 7.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
               7.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
    7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
   7.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 7.2.1
   7.2.4 เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด เช่น สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่
กาหนดในระเบียบนี้
8. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้
          8.1 คุ้มค่า หมายถึง พัสดุต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
          8.2 โปร่งใส หมายถึง ต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง เป็นธรรม
มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ
มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และ มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน
         8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า กาหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
         8.4. ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการ ตามที่แต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
        9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่ กาหนดเสนอ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้
       9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ปรับปรุง
แก้ไขปัญหา ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
       9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าที่ กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดราคากลาง
      9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ กาหนดแนวทางและวิธีดาเนินการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตกาหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม
      9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าที่ พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัย
อุทธรณ์
                                                         บทที่ 2
     กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่การจัดทาประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง จนกระทั่งการตรวจรับพัสดุ และการจาหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เริ่ม
จัดทำและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  หรือแบบรูปรายการ
การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง   การทาสัญญา/ข้อตกลง  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  การบริหารพัสดุ
เสร็จสิ้น
1. การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ
   1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
         1.2.1 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
         1.2.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
         1.2.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
         1.2.4 รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
  1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีตามข้อ 1.1
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ไม่ต้องจัดทาแผน
         1.3.1 กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
         1.3.2 กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ
จาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
         1.3.3 กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
          1.3.4 กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
  1.4 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาหรือข้อตกลงได้
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
  1.5 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดาเนินการตามข้อ 1.3
2. การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
       2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทา
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
              2.1.1 เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
              2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
              2.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
              2.1.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
               2.1.5 กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
               2.1.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
               2.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
               2.1.8 ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้อหรือจ้างกรณีจาเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณี
มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จะทารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
     2. 2 ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
           2.2.1 เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
           2.2.2 รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่
ที่ต้องการ
           2.2.3 ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
           2.2.4 ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ
3 ราย
           2.2.5 วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
           2.2.6 วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
           2.2.7 ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อ
10
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
        3. การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
            3.1 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
            3.2 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
            3.3 เพื่อให้การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
       3.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดาเนินการจ้างตาม
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
      3.5 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
4. การจัดทาและเปิดเผยราคากลาง
          หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง
กาหนดว่า “ในกรณีที่หน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลางตามแบบตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 7
ประเภท.....” ดังนี้
        4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
        4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
        4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ออกแบบ
        4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่
ปรึกษา
        4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
        4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
        4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   5. วิธีการซื้อหรือจ้าง
การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ อาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
        5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
             5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่
ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่
กาหนดไว้ในระบบ e – catalog กระทาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
                    (1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาเกิน 500,000 บาท
                    (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
การจัดทาเอกสารวิธี e – market ดังนี้
                    (1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด
                    (2) การทาเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจาเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้
ในแบบและไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
                    (3) การกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยกาหนดเป็นวัน เวลา ทาการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ขั้นตอน วิธี e –market
                    (1) เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคาขอเสนอราคา ร่างประกาศ
และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e –market
                     (2) จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเสนอราคาวิธี e –market
                     (1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e –market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน /กรมบัญชีกลาง
และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข
                     (2) กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย /ผู้ให้บริการ /
ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ e –GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e –catalog ที่มีความ
สอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐกาหนด จะได้รับ mail จากระบบ e –GP
                     (3) กาหนดวันเสนอราคากาหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
                      (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ Downlode)โปรแกรมการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการปฏิบัติงานสาธารณสุข 1/ก.ค./2563
      คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 26/มิ.ย./2563
      คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 24/มิ.ย./2563
      คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 24/มิ.ย./2563
      คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง) 24/มิ.ย./2563
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ photnew@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป