[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
เวบไซต์ภายใน
การปราบปรามการทุจริต
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
59 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
75 คน
สถิติเดือนนี้
2202 คน
สถิติปีนี้
17489 คน
สถิติทั้งหมด
104622 คน
IP ของท่านคือ 54.163.20.123
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยงิ้วใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โดย : admin
เข้าชม : 146
อังคาร ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                                 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ  หมู่ที่ ๖  บ้าน้หวยงิ้วใหม่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
                                                    
                        
        เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ  หมู่ที่ ๖  บ้านห้วยงิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป้นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
        ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
        ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
        ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
        ๕. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานขอหงน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผุ้บริหาร  ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
        ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อกงห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
         ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
         ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ครั้งนี้
          ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๑๐.  ผุ้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเกียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๑,๐๐๐.- บาท(แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป้นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเชื่อถือ
          ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลใหม่  กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครอบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง  กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาใด้
        (๒) กรณีที่กิจการรร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงราคาระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป้นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอปรกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิสก์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป้นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
        ทั้งนี้  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่"  หมายความว่า  กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนากิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government  Procurement :e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง
        ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic  Government  Procurement :e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
        ๑๓.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในบานะเป้นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครอบถ้วนในสาระสำคัญ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กำหนด
        ๑๔.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.
        ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่  วันที่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยดาวโหลด เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป้นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
        ผู้สนใจสามรถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.thungruangthong.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๔- ๐๗๙๘๓๘ .ในวันและเวลาราชการ
       ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน  โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ผ่านทางอีเมลล์ thungruangthong@dlaadmin.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ www.thungruangthong.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  ในวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑
                                 ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                                                                            ว่าทีร้อยเอก
                                                                                                (ไกร  คำวงษา)
                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกาศ / ข่าวประกวดราคา5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา ซื้อดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑ -๑๓ จำนวน ๒๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ค./2562
      ประกาศราคากลางในการจัดวื้อดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๓ จำนวน ๒๑ สายทาง 10/พ.ค./2562
      ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยาง 8/พ.ค./2562
      ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม จำนวน ๑ ราย คือ นาย สมบูรณ์ทรัพย์ หารกา หมู่ที่ ๑ 3/พ.ค./2562
      ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 23/เม.ย./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ photnew@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป