[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
เวบไซต์ภายใน
การปราบปรามการทุจริต
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
3 คน
สถิติปีนี้
154 คน
สถิติทั้งหมด
138439 คน
IP ของท่านคือ 18.232.38.214
(Show/hide IP)

  
การปราบปรามการทุจริต  
 

                                                                                                           ส่วนที่ ๑ 


                                                                                                             บทนำ
 
หลักการและเหตุผล                     
                   “การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรงสำคัญที่ทำลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบาย
จะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
                   การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน และจากการศึกษาการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กร
สร้างความโปร่งใสนานาชาติ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูง
คือได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาก ซึ่งรัฐบาลควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ควรมี
การบังคับใช้กฎหมายแทนการใช้อำนาจดุลพินิจ มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการปราบปราม
โดยตรง และมาตรการในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันศึกษาเรียนรู้และ
ทำความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
                   เทศบาล เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งหน้าที่ที่ต้องทำและอาจจัดทำครอบคลุมไปทุกด้าน เช่น การสาธารณูปโภค การป้องกันระงับโรคติดต่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตามหลักการการกระจายอำนาจที่ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองและบริหารงานกันเองภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
                   จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ตามหลักการที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตลอดถึงการบริการที่ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม เสมอภาค และเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัด
ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนโดยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด
ถือปฏิบัติและการดำเนินการ ดังนี้
 
                   ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
                   ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต                                ๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
                   ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
                   ๕. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
                    ๑. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
                   ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสำนึก
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะทำให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการกระทำที่ไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
                    ๓.เพื่อขยายผลการดำเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                    ๔. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล
 
 
เป้าหมาย
                    ๑.เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตให้กับคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  รวมถึงประชาชนทั่วไปในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                      ๒. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองมีแผนปฏิบัติการที่สามารถปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต มีระบบบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
                   ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริต ทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
                   ๔. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่ายสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน   เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ประโยชน์ในการจัดทำแผน
                            ๑. เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการถือปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลในภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                            ๒. สามารถสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง ให้แก่คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง รวมถึงประชาชนทั่วไป และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
                             ๓.สามารถเสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีส่วนอื่นๆ
          ๔. สร้างและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่และคำนึงถึงสภาพพื้นที่ควบคู่กับหลักความเชื่อทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและขยายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 
 
                                                                                                        ส่วนที่ ๒
 
                                 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย  “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
 1.1 พัฒนา
  จิตสำนึก
  สาธารณะ
(1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
(2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตระหนักหรือถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามหลักจริยธรรม บุคลากรได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติงานด้านการบริการให้มีความรวดเร็วทำให้ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจ สำนักปลัด
2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2.1 พัฒนาระบบและจัดการ
องค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรรมประชา
สัมพันธ์ช่องทาง วิธีการ ผู้รับผิดชอบ และกระบวนการยื่นเรื่องร้องเรียน
จำนวนช่องทางในการยื่นเรื่อร้องเรียน  จำนวน 2 ช่องทาง
 1. ตู้ร้องเรียนสำนักงาน
 2. ณ ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
หน่วยงานสามารถกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานได้ชัดเจนและ
มีกลไกที่จะพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้
สำนักปลัด
 
 
 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต   กิจกรรมเผยแพร่การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร พนักงาน ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต หากพบเห็นการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง จำนวนหมู่บ้านที่มีการประชาสัมพันธ์ประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร จำนวน 13  หมู่บ้าน ประชาชนสามารถแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม สำนักปลัด
3.2 สร้างความตื่นตัว
ในการแสดงออก
ต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อปัญหาการทุจริตผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน   จำนวนช่องทางในการ
รณรงค์เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์บทความ
จำนวน 2 ช่องทาง
 1.เวบไซต์ของเทศบาล
 ตำบลทุ่งรวงทอง
 2. ประชาชนผู้มาติดต่อ
 ราชการ
ประชาชนสามารถแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม สำนักปลัด
 
 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
 
 
 
 
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนฯ
(2) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
(3) การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
3 ปีเพื่อใช้ในปีงบ
ประมาณ 2560 และจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2561 – 2564
  จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
 โครงการ
จำนวน 14 หมู่บ้าน บุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วมและประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สำนักปลัด
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย         1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
          2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
กลยุทธ์ แนวทาง
ตามกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต      ค่าเป้าหมายผลผลิต
           (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
             ปี 2560
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
กิจกรรมเผยแพร่คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทองที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่คำแถลงนโยบาย
 มีช่องทางในการเผยแพร่
 อย่างน้อย 2 ช่องทาง
 1.เวบไซต์เทศบาลตำบล
  ทุ่งรวงทอง
 2.หนังสือประชาสัมพันธ์
 ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านจำนวน
 14 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับทราบนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทองที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สำนักปลัด
1.2 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบาย
ที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายที่ผิดพลาดผ่านช่องทางต่างๆ จำนวนช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  มีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจำนวน 2
ช่องทาง
 1 ตู้รับฟังความคิดเห็น
 ณ สำนักงาน
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 054 079 838
ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผู้บริหารองค์กร
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานตามนโยบายที่
 ผิดพลาด
สำนักปลัด
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย  
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วย     นับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
การทุจริต
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุก
ที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก ระยะเวลา
ที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน
ร้อยละของผู้รับบริการได้รับทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการด้านต่างๆ
ร้อยละ 90 หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อย่างชัดเจน สำนักปลัด
1.2 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้กับ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มีช่องทางในการเผยแพร่
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
 1.เวบไซต์เทศบาลตำบล
 ทุ่งรวงทอง
2. จัดส่งหนังสือประชา
สัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้อำเภอปิดประกาศ
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 เทศบาล
ประชาชนได้รับข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยความสะดวกรวดเร็ว กองคลัง
 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต (1) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
(2) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
จำนวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงค์
และประกาศนโยบายคุณธรรม
 จำนวน 2 ช่องทาง
 1.เวบไซต์ www.thung
   ruangthong.go.th
 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
หน่วยงานมีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต สำนักปลัด
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้       ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ จัดทำคู่มือตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศให้ประชาชนทราบ
 ร้อยละขอประชาชน
 ผู้รับบริการได้รับทราบถึง
ขั้นตอนในการให้บริการ
 ด้านต่างๆ
ร้อยละ 90 ลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย  
1.    การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.    คดีการทุจริตและการกระทำทุจริตลดน้อยลงพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) ผลลัพธ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
1. ปรับปรุงระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย ส่งเสริมและจัดกลไกเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของจำนวนเรื่องที่ร้องเรียน
หน่วยงานสามารถรับเรื่องราวร้อง เรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน (1) จัดทำคู่มืปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน
(2) เผยแพร่ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดผู้รับผิดชอบ
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่  จำนวน 2 ช่องทาง
1.เวบไซต์ www.thung
   ruangthong.go.th
2.ปิดประกาศจำนวน 14
 หมู่บ้าน
หน่วยงานสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้ วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักปลัด