[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
การปราบปรามการทุจริต
เวบไซต์ภายใน
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
21 คน
สถิติปีนี้
141 คน
สถิติทั้งหมด
139156 คน
IP ของท่านคือ 34.231.247.88
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  
การติดตามและประเมินผลแผนฯ  
 

  
 
 
                                                          ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                           เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
                                                      ...........................................................
                   ตามข้อ ๒๘, ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
                   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่ ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓
                                                                
                                                         ว่าที่ร้อยเอก 
                                                                         ( ไกร   คำวงษา )
                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
 
 
 
 
                                                          สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
 
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
            ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    ยุทธศาสตร์ทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์  มีโครงการรวม  ๒๒๐  โครงการ
               ๑) ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ  ๖๓  โครงการ
               ๒) ไม่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ  ๑๕๗  โครงการ
               ๓) ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์  ๔๕  โครงการ
               ๔) ยังไม่ได้ดำเนินการ  ๑๘  โครงการ
               ๕) โครงการที่ได้ดำเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ
               ๖) โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓โครงการ
               ผลการดำเนินงานในภาพรวมได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม ในการดำเนินงานตามเทศบัญญัติคิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๔๒  และความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละ  ๒๘.๖๓
 
 
 
ยุทธศาสตร์
จำนวนโครงการ  
 
 
งบประมาณ
(บาท)
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑๑๘ ๑๖ ๑๕ ๑๗+๑๗ ๒๒,๑๑๑,๓๖๑.๙๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและ๕๔ ๕๔ ๓๒  ๑ ๒๑+๑ ๒๑,๑๐๓,๓๙๓.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐  ๑ ๕๐.๐๐๐.๐๐ ,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒๓ ๙๔,๔๓๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ๑๕ ๑,๑๔๓,๔๙๑.๐๐
รวม ๒๒๐ ๖๓ ๑๕ ๖๓ ๔๔,๕๐๒,๖๗๕.๙๑