[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์ 054-079838 Fax.054-079839 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
QR CODE
การปราบปรามการทุจริต
เวบไซต์ภายใน
คู่มือประชาชน
link banner
e-Learning
 
 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ
 
ลิงค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
21 คน
สถิติปีนี้
141 คน
สถิติทั้งหมด
139156 คน
IP ของท่านคือ 34.231.247.88
(Show/hide IP)
คู่มือปฏิบัติงาน

  
นโยบายองค์กรที่ดี  
 

                                                         นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
                                                                 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                                                   อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
    
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
                   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
 
                   เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
 
 
 
 
                                                                              ว่าที่ร้อยเอก
                                                                                              (ไกร   คำวงษา)
                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
 
 
 
 
                                                                        ประกาศเจตนารมณ์
 
              เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
              ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
              นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองนำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การฉบับนี้
              ทั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
 
 
                                                                         ว่าที่ร้อยเอก
                                                                                          (ไกร   คำวงษา)
                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
 
 
 
 
 

 
                                                                                หมวด 1
                                                                          ข้อมูลองค์การ


 

“องค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน การเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนเข็มแข็ง”

กล่องข้อความ: พันธกิจ
 
 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
                   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
                   3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
                   4. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
                   5. พัฒนาโครงข่ายกระบวนการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณ และระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
                   6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินชีวิต และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน
                   8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
                   9.  พัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                   10. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

กล่องข้อความ: ประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1            การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2            การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3            การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4            การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5            การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6            การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
 

กล่องข้อความ: ค่านิยมหลักขององค์การ
 
 
 

คนดี      :    มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติ
คนเก่ง    :   มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีม
คนขยัน  :   อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
               เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
             1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
             2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
             3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
                                                                    หมวด 2
                                              นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
                   เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ     1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

กล่องข้อความ: นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

                                                                นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
                                                              แนวทางปฏิบัติ
1. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของชุมชน
3. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  
                                                              นโยบายหลัก
1.  มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
1. การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
กล่องข้อความ: นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 
 
 

                                                              นโยบายหลัก
  • ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
                                                           แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
                                                            นโยบายหลัก
  • มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นโยบายหลัก
-  ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
3. จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

กล่องข้อความ: นโยบายด้านองค์การ

 
 
นโยบายหลัก
- ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
 
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล
2. กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
3. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
- สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์      แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
3. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
- วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดำเนินงานของเทศบาล อย่างสม่ำเสมอ

กล่องข้อความ: นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
 
 
 
นโยบายหลัก
- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 
นโยบายหลัก
  • ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1.  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
5. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ