หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวตำบลทุ่งรวงทอง
โดย : admin
อ่าน : 885
เสาร์์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นายอ้วน ขันทะวงศ์
เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2504
ณ บ้านปุ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
                   ปัจจุบันรับราชการครู ที่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
 เป็นครูผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะ ภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) สามารถอ่านและเขียนตัวเมืองได้ การแต่งค่าว จ้อย และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ ตามคำร้องขอของแต่ละแห่ง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่คำป้อง สรางทรัพย์
เกิดวันที่ 8  มิถุนายน  2496
ณ บ้านร่องแมด บ้านเลขที่ 337  ม.11  ต.ทุ่งรวงทอง  อ.จุน  จ.พะเยา             
ประธานซุมทอเสื่อกกหัตถกรรมอีสาน
 
                   ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทอเสื่อกก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยอีสาน ทีสามารถทอให้เป็นลวดลายต่างๆ ได้อย่างสวยงาม ทั้งเสื่อกกที่มีลวดลายเฉพาะ จานรองแก้ว กระเป๋า ที่กำลังจะขึ้นเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่อุ้ยสม พรมหมธนพันธ์
เกิดวันที่ 14  เมษายน 2474 
ณ บ้านห้วยงิ้ว  บ้านเลขที่ 231  ม.6  ต.ทุ่งรวงทอง  อ.จุน  จ.พะเยา                   
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านบายศรีสู่ขวัญ-ตุงล้านนา
 
          ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ความสามารถด้านการทำบายศรีสู่ขวัญในงานพิธีต่างๆ และการตัดตุงล้านนา และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานที่มีความสนใจ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อกองหัน  โสดเชือก
เกิดวันที่ 17  สิงหาคม 2484 
ณ บ้านห้วยงิ้ว  บ้านเลขที่ 19  ม.3  ต.ทุ่งรวงทอง  อ.จุน  จ.พะเยา
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการจักสาน
 
          ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความเชี่ยวชาญในการจักสานไม้ไผ่ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีลวดลายของชาวไทยอีสาน และสามารถจักสานเป็นตัวอักษรได้อย่างสวยงามและยังเป็นประธานกลุ่มจักสานสวัสดิการเกื้อกูลของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยบง เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเรื่องการจักสานและเกิดมีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มเมื่อยามเจ็บป่วย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอุดม  มาระแซม
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง                                           
                                      
 
เป็นบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการทำไร่ นา สวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตร สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรพอเพียง