หมวดหมู่ : งบแสดงฐานะทางการเงิน
หัวข้อ : ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดย : admin
อ่าน : 1069
ศุกร์์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                                   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                      เรื่อง  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
                                                                      ...............................................
                   ตามระบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๐๐  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง  ทำรายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน  และงบอื่นๆ  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด  รายงานผู้บริหาร  นายอำเภอ  และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา  ทราบ
                  บัดนี้  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  ประกอบงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามแบบเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จึงประกาศให้เขตพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองได้รับทราบงบแสดงฐานะการ  ดังกล่าว    ตามรายละเอียดที่แนบประกาศมาพร้อมนี้
                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                             ลงชื่อ  ว่าที่ร้อยเอก
                                                                            (ไกร  คำวงษา)
                                                            นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง