หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
โดย : admin
อ่าน : 128
อังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                              ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
          เรื่อง  ราคาลกลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                            ***********************************
                     ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริมนม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จัดซื้อตั้งแต่  วันที่  ๑ - ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๑  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ราคากลางในการจัดซื้อ ๑๐๕,๑๙๒.๘๖.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)  
                     เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามนโยบาย  ของรัฐบาล  กรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  งานพัสดุ  กองคลัง  โทร. ๐๕๔.๐๗๙-๘๓๘  ในวันและเวลาราชการ
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
                               
                                                            ว่าที่ร้อยเอก
                                                                              (ไกร  คำวงษา)
                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง