หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
โดย : admin
อ่าน : 263
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

           เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
                                    *********************
            ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง (๘)  เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                               ว่าทีร้อยเอก
                                              (ไกร  คำวงษา)
                                นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง