หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศการบันทึกรายงานผลการพิจรณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
โดย : admin
อ่าน : 256
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
        เรื่อง  การบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑
                                        ********************
            ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ  ที่  มท ๐๘๔๗.๔/ ว ๕๑๓๔    ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.๒๕๖๐  ส่วนที่  ๗  ข้อ  ๑๖  ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
          จึงประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                   ว่าทีร้อยเอก
                                  (ไกร  คำวงษา)
                       นากยเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง