หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศ ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ขนาด ๘๑ -๑๐๐ คน
โดย : admin
อ่าน : 238
พุธ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง  ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ขนาด  ๘๑-๑๐๐  คน
                                 ************************************************
            ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ขนาด  ๘๑ -๑๐๐  คน  ราคากลางในการจัดจ้าง  ๒,๘๕๐,๘๔๒.๕๗- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)  นั้น
           เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามนดยบาย  ของรัฐบาล  กรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่  งานพัสดุ  กองคลัง  โทร.๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘  ในวันและเวลาราชการ
           จึงประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒
                                ว่าทีร้อยเอก
                                               (ไกร  คำวงษา)
                                นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง