หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 235
ศุกร์์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                                         ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
           เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                              *****************************************************************
             เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๐,๘๔๒.๕๗ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสิบเจ็ดสตางค์)
           ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
            ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย
            ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ๓.ไมม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียยนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย    ...............................................................................................................................................

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๐๗๙๘๓๘