หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โดย : admin
อ่าน : 225
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                               ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
           เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อ//จัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
                                    ***************************
          ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ /จัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๙  วรรคหนึ่ง (๘)  เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒
                                  ว่าที่ร้อยเอก
                                                 (ไกร  คำวงษา)
                                     นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง