หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
โดย : admin
อ่าน : 191
อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                          ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
              เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  ๖  ด้วยวิธีประกวดราคา
                      อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                       ---------------------------------------------
        เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๗๒๓,๔๘๓.๑๑ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)
      ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
      (คลิกอ่านรายละะเอียดเพิ่มเติม)  ติดต่อ ๐๕๔-๐๗๙๘๓๘.....................