หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
โดย : admin
อ่าน : 176
พุธ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                     เรื่อง  ราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑
                                                         ************************
            ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จะดำเนินการจ้างโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๑  ราคากลางในการจัดจ้าง ๑๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  นั้น
             เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                       ประกาศ  ณ วันที่ ๒๗  เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
               
                                 ว่าทีร้อกยเอก
                                                   (ไกร  คำวงษา)
                                       นากยเทสมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง