หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
โดย : admin
อ่าน : 157
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                  ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

                    เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
                                       *************************
         ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๙  วรรคหนึ่ง(๘)  เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                          
                                      ว่าที่ร้อยเอก
                                                     (ไกร  คำวงษา)
                                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง