หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศการบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
โดย : admin
อ่าน : 157
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                            ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
         เรื่อง  การบันทึกรายงานการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประจำเดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
                                          ******************************
              ด้วยเทศลบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๔๗.๔/ ว ๕๑๓๔ ลงวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗  ข้อ ๑๖  ทีก่ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป้นรายเดือนทุกๆเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
             จึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                         ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
                                ว่าทีร้อยเอก
                                               (ไกร  คำวงษา)
                                  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง