หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ
โดย : admin
อ่าน : 230
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
        เรื่อง ราคากลางในการจัดจ้างเจาะบ่อบาดาล หมมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ                               
                             --------------------------------------------
        ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จะดำเนินการจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ  ราคากลางในการจัดจ้าง  เป็นเงิน 208,000.- บาท สองแสนแปดพันบาทถ้วน) นั้น
        เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล  กรณีมีผู้สนใจต้อกงารขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. 054-079-838 ในวันและเวลาราชการ
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                       ประกาศ  ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
                                   ว่าทีร้อยเอก
                                                  (ไกร  คำวงษา)
                                     นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง