หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๒ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 166
พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                          ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
      เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๒ 
                                      พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                   ---------------------------------------------------------
         ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ได้มีโครงการ  จ้างก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมูที่ ๑๒  พร้อมป้ายโครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
        รางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ  ผุ้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนดิษฐ์ทอง(ให้บริการ) (ข โดยเสนอราคา เป้นเงินทั้งสิ้น  ๑๙๘,๐๐๐.- บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
          ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
                                         ว่าทีร้อยเอก
                                                             (ไกร  ตำวงษา)
                                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง