หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและปรัปบรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๓,๖,๗,๑๐,๑๑ พร้อมป้ายโครงการ(งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 144
อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                              ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
    เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนน
                                  หมู่ที่ ๓,๗,๑๐,๑๑ พร้อมป้ายโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                                ---------------------------------------
                    ตามที่ เทศบาลตำบลุท่งรวงทอง ได้มีโครงการจ้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๓ ,๖,๗,๑๐,๑๑ พร้อมป้ายโครงการ (งบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                   งานบริการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓,๖,๗,๑๐,๑๑  จำนวน ๑  โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เทียมจันทร์ก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๙,๙๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                               ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ กันายายน พ.ศ.๒๕๖๒
                                                     ว่าที่ร้อยเอก
                                                                    (ไกร  คำวงษา)
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง