หมวดหมู่ : งบแสดงฐานะทางการเงิน
หัวข้อ : ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โดย : admin
อ่าน : 772
อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                
                                                 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                               เรื่อง  รายงานงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
                                                ...........................................
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๙๙,๑๐๐  ให้หัวน้าส่วนงานกองคลัง  ทำรายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน  และงบอื่นๆ  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดรายงานผู้บริหาร  นายอำเภอ  และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา  ทราบ
          บัดนี้  เทศบาลตำบลทุ่งรวทอง  ได้จัดทำรายงานแสดงงบฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ  ประกอบงบการเงินปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามแบบเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จึงขอประกาศให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองได้รับทราบงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
                                          
                                                 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก
                                                                              (ไกร  คำวงษา)
                                                                นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง