หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โดย : admin
อ่าน : 46
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                             ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
                                            ************************************
       ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภจุน  จัหงวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอืื่นเพื่อดำรงตำแหน่ง   ดังต่อไปนี้
                   ๑. นายช่างโยธา  ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน                              จำนวน  ๑ อัตรา
                   ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ปกิบัติการ/ชำนาญการ                 จำนวน  ๑ อัตรา
                         เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จึงประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว และหากพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นเอสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
                   ๑. หนังสือยินยอมให้โอน
                   ๒. แบบคำร้องขอโอน
ื                   ๓. หนังสือรับรองความประพฤติ
                   ๔. สำเนาบัตรประวัติ
                            โดยยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๐๗๙๘๓๘  ในวันและเวลาราชการ
                           ประกาศ  ณ วันที่  ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
                                                 ว่าที่ร้อยเอก
                                                                (ไกร  คำวงษา)
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง