หมวดหมู่ : แบบฟอร์มร้องขอข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อ : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เรื่องเรียกปรชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 256
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                          ประกาศ สภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
                                             ************************
              ตามที่ สภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล  ทุ่งรวงทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ ๔ สมัย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว  นั้น
บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จึงขอประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีกำหนด ๓๐ วัน    อนึ่งสำหรับการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อใดจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
            ประกาศ  ณ  วันที่  ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔
                                               (นายมานพ  ปัญญาหล้า)
                                   ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง