หมวดหมู่ : แบบฟอร์มร้องขอข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อ : คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
โดย : admin
อ่าน : 106
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                        คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
                                                     ที่ ๗๒/๒๕๖๔
                             เรื่อง  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
                                             …………………………………
             ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ดังนี้ 
             ๑. นายวันเสด็จ  สุวรรณปัญญา เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง คนที่หนึ่ง
             ๒. นายสำราญ  กองแก้ว เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง คนที่สอง
            ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป
                                   สั่ง    ณ   วันที่  ๑๑  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔
                                            ว่าที่ร้อยเอก
                                                             (ไกร  คำวงษา)
                                           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง