หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดซื้อทรายถมเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -๑๒ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒,๑๖๖.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร
โดย : admin
อ่าน : 66
อังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
         เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อทรายถมเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -๑๒ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง 
                                    อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒,๑๖๖.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร
                                               ********************************
          ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จะดำเนินการจัดซื้อทรายถมเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒,๑๖๖.๐๐ ลูกบาศ์กเมตร ราคากลางในการจัดซื้อ ๔๙๘,๒๘๘.๓๐  บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) นั้น
          เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                               ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
                                              ว่าที่ร้อยเอก
                                                             (ไกร  คำวงษา)
                                              นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง