หมวดหมู่ : งบแสดงฐานะทางการเงิน
หัวข้อ : งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
โดย : admin
อ่าน : 1556
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                ประกาศเทศบาลคตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง  งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘
                                           ......................
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๘๙,๙๙,๑๐๐  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง  ทำรายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน  และงบอื่นๆ  ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด  รายงานผุ้บริหาร  นายอำเภอ  และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา  ทราบ
        บัดนี้เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและอื่นๆ  ประกอบงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  ตามแบบเรียบร้อยแล้ว
        ในการนี้  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จึงขอประกาศให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองได้รับทราบงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบประกาศมาพร้อมนี้
        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๘