หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศ ราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง(Y) ๓.๐๐ เมตร ยาว(X) ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร บ้านห้วยสารภี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
โดย : admin
อ่าน : 55
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                            ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
    เรื่อง  ราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง(Y) ๓.๐๐ เมตร ยาว(X) ๓๒๖.๐๐ เมตร 
           หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร บ้านห้วยสารภี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งรวงทอง 
                                                   อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
                                          ***************************
          ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง(Y) ๓.๐๐เมตร ยาว(X) ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร บ้านห้วยสารภี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน ๕๙๓,๐๗๕.๓๔ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) นั้น
          เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่งานพัสดุ กองคลังโทร. ๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘ในวันและเวลาราชการ                 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     
                              ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
                                   ว่าที่ร้อยเอก
                                                       (ไกร   คำวงษา)
                                          นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง