หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง(Y) ๓.๐๐ เมตร ยาว (X) ๕๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๙ ตารางเมตร บ้านห้วยสารภี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย
โดย : admin
อ่าน : 55
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                ประกาศเทศบาลตำบลุท่งรวงทอง
 เรื่อง ราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง(Y) ๓.๐๐ เมตร ยาว (X) ๕๓๓.๐๐ เมตร 
        หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๙ ตารางเมตร บ้านห้วยสารภี หมู่ที่ ๓ 
                       ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
                                          *********************************
         ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง (ํY) ๓.๐๐ เมตร ยาว (X) ๕๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๙ ตารางเมตร บ้านห้วยสารภี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน ๙๖๙,๖๕๙.๙๙ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) นั้น
         เพื่อให้การจัดจ้างเเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
                                          ว่าที่ร้อยเอก
                                                          (ไกร  คำวงษา)
                                             นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง