หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง บ้านร่องแมดสันติสุข ซอย ๖หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม บ้านร่องแมดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขนาดหว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ
โดย : admin
อ่าน : 85
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                             ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง บ้านร่องแมดสันติสุข ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม บ้านร่องแมดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลุทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
                                                     -------------------------------------------------------------
           ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวทอง บ้านร่องแมดสันติสุข ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม บ้านร่องแมดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก นั้น
          ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพพื้นที่ เทศบาลตำบลุท่งรวงทองบ้านร่องแมดสันติสุข ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม บ้านรองแมดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  จำนวน ๑ โครงการ ผูได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนดิษฐ์ทอง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
                                              ว่าที่ร้อยเอก
                                                             (ไกร  คำวงษา)
                                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง