หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 113
พุธ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                  ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
             เรื่อง ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
                                       ***********************
      ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบํญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรับจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  ประกาศ  ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ส. ๒๕๖๔
                                  (นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์)
                                  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
                              นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง