หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศการบันทึกรายงานการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 115
พุธ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง การบันทึกรายงานการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
                    *************************
      ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๔๗.๔/ว ๕๑๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ ข้อ ๑๖ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
            ประกาศ  ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                            (นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์)
                           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง