หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต เทสบาลตำบลุท่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
โดย : admin
อ่าน : 101
จันทร์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                       ประกาศเทศบาลตำบลุทุ่งรวงทอง
      เรื่องแผนปฏิบัติกาป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลุท่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
                         พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
                                    ------------------------------------------
          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการป้อกงันการทุจริตในเทศบาลตำบลุท่งรวงทอง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรบานเดียวกัน
           อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญยัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๙  และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันฯ เพิ่มเติม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
            ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  "ประกาศเทศบาลตำบลุท่งรวงทอง เรื่งแปนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕"
            ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่ได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง หรือได้ปรกาศให้มีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่ได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง หรือได้ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ www.Thungruangthong.go.th เมื่อครบกำหนด ๗ วัน  
            ข้อ ๓  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับบุคลากรในเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่
            ข้อ ๔  หากข้อความในแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตฯ ฉบับเดิม และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ขัดหนือแย้งกัน  ให้ใช้ข้อความตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐  ธันวาคม พ.ส.๒๕๖๔
                                                (นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์)
                                           ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
                                            นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง