หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๘๔-๐๐๗ สายวัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (งบอุด
โดย : admin
อ่าน : 167
อังคาร ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                         ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
    ราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๘๔-๐๐๗ สายวัดทุ่งรวงทอง
   หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๘  ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุุน 
   จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (งบอุดหนุน เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะะเยา 
                                        พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
                                              **************************************************
                            ด้วยเทศบาลตำบลุทุ่งรวงทอง จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ.๔๘-๐๐๗ สายวัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่  ๙  หว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลุท่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน ๑  ป้าย (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน ๔๕๙,๐๓๙.๑๔  บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์)
                         เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลกรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                        ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
                                                           (นายอดิเรก  งามโนนทอง)
                                                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง