หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศการบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 105
อังคาร ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                               ประกาศเทศบาลตำบลุท่งรวงทอง
             เรื่อง การบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
                                                              ************************
              ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเอืน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๔๗.๔/ว ๕๑๓๔  ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๗ ข้อ ๑๖ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดอืน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑ เดอืน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
                                                   (ลงวันที่)
                                                                     (นายอดิเรก  งามโนนทอง)
                                                                นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง