หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ. ๘๔-๐๐๗ สายวัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย : admin
อ่าน : 130
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                           ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย.ถ. ๘๔-๐๐๗ สายวัดทุ่งรวงทอง 
        หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง 
                                  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                            ------------------------------------
         ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้มีดครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย .ถ. ๔๘-๐๐๗ สายวุดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้พนที่ ๗๘๘ ตาารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
          จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พย .ถ.๔๘-๐๐๗ สายวัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๗ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รัตนดิษฐ์ทอง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๓๙.๑๔  บาท(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                             ประกาศ  ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
                                                (นายอดิเรก  งามโดนทอง)
                                            นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง