หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น พย.ถ.๔๘-๐๐๙ สายบ้านร่องแมด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านร่องแมดสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งรวง
โดย : admin
อ่าน : 70
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


                                               ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
             ราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น พย.ถ.๔๘-๐๐๙ สายบ้านร่องแมด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ เมตร   
             ยาว ๗๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านร่องแมดสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งรวงทอง
                                      อำเภอจุน จังหวัดพะเยา(จ่ายขาดเงินสะสม)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
                                                ***************************************
                ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จะดำเนินการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสท้องถิ่น พย.ถ.๔๘-๐๐๙ สายบ้านร่องแมด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านร่องแมดสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา(จ่ายขาดเงินสะสม)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน ๒,๒๐๔,๑๐๒.๗๔. บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งร้อยสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
                 เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง โทร.๐๕๔-๐๗๙-๘๓๘  ในวันและเวลาราชการ                
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
                              ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
                                                           (นายอดิเรก   งามโนนทอง)                                                 
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง