หมวดหมู่ : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศการบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
โดย : admin
อ่าน : 47
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                            ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
            เรื่อง การบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕
                                               *****************************
             ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๔๗.๔/ว ๕๑๓๔   ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ื ๗ ข้อ ๑๖ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ  ณ  สันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
                                      
                                          (ลงชื่อ)
                                                   (นายอดิเรก  งามโนนทอง)
                                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง